«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ծանոթություն միջին մասնագիտական կրթության դասընթացի ծրագիր

Դասընթացի խնդիրները.

·   Աշակերտներին  ծանոթացնել Adobe Photoshop և SketchUp ծրագրերին, սովորեցնել աշխատել այդ ծրագրերով։

Ուսումնական միջավայր

Դասվանդողը և սովորողը դասի են գալիս իրենց անհատական թվային միջոցով, որում առկա է տվյալ աշխատանքային ծրագրերը: Ուսումնական կաբինետում առկա է անլար ինտերնետ կապ, պրոյեկտոր:

Սկզբնական ընթացքում կծանոթանան ծրագրերի գործիքներին, կսովորեն օգտվել դրանցից, այնուհետև ունենալ սեփական աշխատանքները։ Դասընթացը յուրացվում է թեմատիկ առաջադրանքների միջոցով, որոնք հիմնականում կատարվում են դասի ընթացքում, կարող են հանձնարարվել տնային առաջադրանքներ: Ստուգվում և գնահատվում են սովորողի կատարած աշխատանքները, որոնք տեղադրված են լինում սովորողի ուսումնական բլոգում: Դասավանդողը գնահատում է 10 միավորանոց համակարգով՝ ըստ սովորողի ներկայացրած աշխատանքի, դասերին մասնակցության, կարողությունների:

Գնահատման չափանիշներ

Աշխատանք լսարանում3 միավոր
Բլոգային աշխատանք3 միավոր
Մասնակցություն նախագծերին4 միավոր

Ուսումնական ծրագրի բովանդակություն

I-ին կիսամյակի բովանդակություն

Ծանոթություն Adobe Photoshop և SketchUp ծրագրերին

Ունենալ սեփական աշխատանքները

II-րդ կիսամյակի բովանդակություն

Ծանոթություն վեբ ծրագրավորմանը html, css, javascript

Անիմացիա